Справки за завършилите средно образование на базата да въведените в регистъра документи:
 
Моля, изберете година на завършване на средното образование:


Справки за броя ученици, завършили средно образование :
 
1. Брой завършили средно образование по области и видове училища
2. Брой завършили средно образование по области и изучаван профил/професия
3. Брой завършили средно образование - профил "Чуждоезиков": по област и интезивно изучаван чужд език
4. Брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления


Справки за средния успех на учениците, завършили средно образование :
 
1. Среден успех на учениците, завършили средно образование, по области и видове училища
2. Среден успех на учениците, завършили средно образование, по области и изучаван профил/професия
3. Среден успех на учениците, завършили средно образование - профил "Чуждоезиков": по област и интезивно изучаван чужд език;


Справки за учениците, завършили основно образование :
 
1. Брой ученици, завършили основно образование по области и видове училища
2. Среден успех на учениците, завършили основно образование, по области и видове училища

Регистърът на Дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация се поддържа от Министерство на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 година.

Данните в Регистъра се въвеждат от основните и средните общообразователни, професионални и специални училища, които носят отговорност за тяхната достоверност.

Регистърът съдържа данни за:
- Дипломи за средно образование, Удостоверения за завършен гимназиален етап
- Свидетелства за професионална квалификация - издадени след 1.06.2008 г.
- Дубликати на дипломи за средно образование
- Приложения към дипломи за средно образование за обучение по модули и по реда на чл.59
- Удостоверения за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование
- Свидетелства за завършено основно образование, дубликати на свидетелства за завършено основно образование - издадени след 1.06.2009 г.
- Свидетелства за валидиране на професионална квалификация, Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия
     
Данни за издадени документи за завършено образование или придобита професионална квалификация:
За да получите подробна информация за издадените документи, моля въведете ЕГН или ЛНЧ и препишете кода, който виждате в полето отдолу.


1. Моля, въведете ЕГН / ЛНЧ :2. Моля, препишете кода, който виждате :